Regulamin

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Serwis umożliwia utrzymywanie aliasów domen internetowych.
 2. Korzystanie ze wszystkich usług Serwisu wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik Serwisu. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje tzw. konto w serwisie tj. unikalny identyfikator oraz hasło, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a KG.PL umowy na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie przez KG.PL usług, o których mowa w ust. 2 powyżej, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może posiadać więcej niż jednego konta w Serwisie.

§2. Wymagania sprzętowe

Wymania techniczne systemu komputerowego Użytkownika niezbędne do korzystania z Serwisu:

 1. Procesor: 600 MHz
 2. Karta graficzna: 16 MB, rozdzielczość 1024x768
 3. Pamięć RAM: 256 MB
 4. Przeglądarka:
  • Internet Explorer 6.0 lub nowsza
  • Firefox 1.5 lub nowsza
  • Opera 9.0 lub nowsza
 5. Cookie: Włączona obsługa cookies
 6. JavaScript: Włączona obsługa JavaScript
 7. Flash: 8.0 lub nowszy

§3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownicy korzystający z Serwisu muszą być osobami pełnoletnimi, lub - w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia - działać na podstawie zgody rodziców albo prawnych opiekunów.
 2. KG.PL świadczy usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług w Serwisie.
 3. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 4. Dane kontaktowe Użytkowników Serwisu umieszczane przez Użytkowników w Serwisie mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 5. W przypadku naruszenia postanowień umowy lub regulaminu przez Użytkownika, Firma KG.PL może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały (np. wypowiedzi w forum dyskusyjnym itp.)
 6. Treści umieszczone przez Użytkownika, które zawierają treści uznane powszechnie za obraźliwe lub niecenzuralne, nie zostaną zaakceptowane do publikacji na stronach Serwisu, o czym Użytkownik zostanie natychmiast poinformowany.
 7. Treści, których wiarygodność i zawartość budzi wątpliwości, a których umieszczenie w Serwisie zależy od akceptacji KG.PL, nie zostaną zaakceptowane i opublikowane do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnienia od Użytkownika, który chce je umieścić.
 8. Jeżeli Serwis umożliwia umieszczanie w Serwisie innych ogłoszeń oraz profili Użytkowników, KG.PL zastrzega sobie prawo do akceptacji treści wszelkich ogłoszeń oraz profili Użytkowników.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na każdorazowe otrzymywanie e-mailem, telefonicznie, faksem lub SMS-em informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu oraz na otrzymywanie zaproszeń od innych zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także wybranych informacji reklamowych dotyczących innych podmiotów współpracujących z Serwisem
 10. Rozwiązania typowych problemów, związanych z funkcjonowaniem usług i komponentów Serwisu, są opisane w działach POMOC, KOMUNIKATY oraz na FORUM. W przypadkach dotyczących nowych usterek zgłoszenia i pytania należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy.

§4. Odpowiedzialność KG.PL

 1. KG.PL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług świadczonych nieodpłatnie. Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług świadczonych odpłatnie zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej Firmie KG.PL przez Użytkownika z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika. W przypadku usług świadczonych okresowo przez kwotę, o której mowa powyżej rozumie się kwotę zapłaconą za okres, w którym wystąpiło zdarzenie rodzące odpowiedzialność.
 2. KG.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
  • sposób w jaki będą wykorzystywane wizytówki elektroniczne (profile Użytkowników), ogłoszenia, lub wypowiedzi Użytkowników na forum,
  • skuteczność anonsów zamieszczanych w Serwisie,
  • treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników Serwisu, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Serwisie,
  • skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
  • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Firmy KG.PL, a w szczególności z przyczyn technicznych ani z przyczyn zależnych od Firmy takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.,
  • wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Firmy KG.PL,
 3. KG.PL nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
 4. KG.PL nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez Użytkowników Serwisu. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii pomagających we wzajemnym komunikowaniu się Użytkowników. KG.PL nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że KG.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika serwisu względem innego Użytkownika.
 6. KG.PL nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. KG.PL nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 7. KG.PL zastrzega sobie prawo do:
  • wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu;
  • okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn;
  • kontroli czasu przechowywania korespondencji zgromadzonej na koncie pocztowym i usuwania korespondencji, która jest tam przechowywana, jeśli konto nie było używane przez okres dłuższy niż 45 dni (w tym czasie nie zostało dokonane żadne logowanie na konto).

§5. Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody KG.PL ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. KG.PL udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).
 3. KG.PL, będąca administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez KG.PL i podmioty przez nią upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem (dokładna procedura znajduje się w dziale pomoc), chyba że dane takie są niezbędne do realizacji przez Firmę KG.PL usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

§6. Własność Intelektualna

 1. Użytkownik może zamieścić treść w Serwisie, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tej treści w Serwisie. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do treści i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.
 2. Z momentem umieszczenia utworów w Serwisie Użytkownik udziela KG.PL licencji na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat na korzystanie z zamieszczonych utwór na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
 3. KG.PL ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika na Serwisie w dowolny sposób.

§7. Reklamacje

 1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu Użytkownik powinien wejść na stronę formularz kontaktowy na której może wypełnić formularz reklamacji podając wszelkie wymagane dane w tym formularzu.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji a odpowiedzi będą udzielane na podany w formularzu reklamacyjnym adres email.
 3. Reklamacje nie związane z działalnością KG.PL nie będą rozpatrywane.

§8. Obowiązywanie postanowień Regulaminu

 1. Rejestracja w Serwisie następuje, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści umowy.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2012 roku i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.
 3. KG.PL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników.

§9. Rozwiązanie Umowy

 1. KG. PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy (usunięcia konta) w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.
 2. Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez skasowanie konta.

ALIASY KG.PL

 1. KG.PL oferuje zainteresowanym odpłatną usługę 'aliasy'.
 2. Z usługi może skorzystać każdy Użytkownik KG.PL
 3. Usługa polega na umożliwieniu rejestracji adresu dla strony internetowej Użytkownika.
 4. Użytkownik może zarejestrować dowolny, niezarejestrowany wcześniej adres zgodnie z jednym z poniższych formatów: - nazwa.kg.pl - dluga.nazwa.kg.pl
 5. Użytkownik nie jest podmiotem, któremu przysługują prawa wynikające z rejestracji domeny - jest nim KG.PL. Użytkownik nie może zatem domeny sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać ani w żaden inny sposób przenosić praw wynikających z zarejestrowania domeny. Domena może być wykorzystywana tylko na potrzeby podmiotu, który domenę zarejestrował.
 6. Użytkownik może zarejestrować dowolną liczbę domen. Każda rejestracja domeny musi być jednak uzasadniona (potrzeba).
 7. Użytkownik KG.PL rejestrując domenę powinien posiadać konto WWW oraz e-mail u dowolnego dostawcy usług internetowych (w tym darmowych). W przypadku braku konta WWW Użytkownik może skorzystać z usługi 'hostingu' świadczonej przez KG.PL.
 8. Nie wolno rejestrować następujących domen: - których nazwy zawierają słowa publicznie uznane za obraźliwe - obrażających / szkalujących lub inny w sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich - nawołujących do nienawiści rasowej oraz przemocy na tle narodowościowym i etnicznym - prowadzących do stron o tematyce rasistowskiej i/lub wykorzystujących symbolikę faszystowską
 9. Domenę mogą zarejestrować zarówno osoby fizyczne, oraz osoby prawne.
 10. KG.PL pobiera opłaty za rejestrację i utrzymanie domen zgodnie z obowiązującym cennikiemi. W ramach usługi domeny można wyróżnić następujące usługi: - alias WWW.
 11. Alias WWW umożliwia przekierowanie internauty z adresu np. 'kowalski.kg.pl' pod adres wskazany przez Użytkownika KG.PL, który domenę 'kowalski.kg.pl' zarejestrował.
 12. Opis pozostałych usług jest dostępny na stronach internetowych serwisu KG.PL.
 13. W przypadku nie opłaconych abonamentów, KG.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystania domen oraz powierzchni hostingowej Użytkownika w celach promocyjnych i reklamowych - tj. otwierania dodatkowego okna przeglądarki na witrynie Użytkownika (np. pop-up, pop-under, itp) oraz doklejania do witryny dodatkowych elementów (np. reklama tekstowa, ramki reklamowe), na co Użytkownik wyraża zgodę.
 14. Wszelkie ograniczenia związane z wykorzystaniem domen do celów promocyjnych nie obejmują domen sklasyfikowanych jako erotyczne (tj. jeśli alias www prowadzi do stron o charakterze erotycznym). Klasyfikacji dokonuje subiektywnie KG.PL, bez powiadamiania Użytkownika.
 15. KG.PL zastrzega prawo do usunięcia lub przejęcia domeny bez podania przyczyny i wcześniejszego ostrzeżenia. Dotyczy to również domen, w ramach których Użytkownik aktywował dowolną płatną usługę. W takim przypadku Użytkownik KG.PL ma prawo wskazać inną domenę w ramach KG.PL (która nie narusza postanowień niniejszego regulaminu), a Firma KG.PL obowiązek aktywować płatne usługi. Usługi te będą ważne do tego samego okresu, do którego były aktywne w ramach poprzedniej domeny.
 16. KG.PL będzie usuwać i zwracać do puli domen wolnych, domeny które są nieużywane. Decyzję o tym czy domena jest używana czy też nie, podejmują administratorzy serwisu.
 17. KG.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie, błędne działanie lub niedziałanie usługi 'domeny'.

HOSTING KG.PL

 1. KG.PL oferuje zainteresowanym Użytkownikom dpłatną usługę hostingu.
 2. Z usługi może skorzystać każdy Użytkownik KG.PL posiadający zarejestrowaną domenę w KG.PL.
 3. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi przestrzeni na serwerze KG.PL, co umożliwia Użytkownikowi opublikowanie stron WWW oraz innych materiałów w Internecie.
 4. W ramach usługi Użytkownik może założyć dowolnie wiele przestrzeni hostingowych pod warunkiem, że utworzenie każdej z nich jest uzasadnione.
 5. KG.PL pobiera opłaty za utworzenie przestrzeni hostingowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. KG.PL nie odpowiada za treści i materiały zamieszczone przez Użytkowników. Wszelkie treści i materiały Użytkownicy zamieszczają w swoim własnym imieniu i na swoją własną i wyłączną odpowiedzialność.
 7. KG.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i problemy wynikłe z zamieszczenia przez Użytkownika jakichkolwiek informacji i materiałów.
 8. KG.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie, błędne działanie lub niedziałanie usługi 'hosting'.
 9. Materiały niezgodne z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub budzące podejrzenia odnośnie legalności będą usuwane bez powiadomienia o tym fakcie Użytkownika, który je umieścił.

KATALOG KG

 1. Serwis KG.pl udostępnia prowadzącym i reprezentującym firmy bezpłatną bazę danych o firmach.
 2. Każdorazowo przed opublikowaniem, dokonany wpisu musi być zaakceptowany przez Administratora serwisu.